O NÁS

PROTIPOŽIARNA OCHRANA


Poznáte tiež ako :

„požiarna ochrana, ochrana pred požiarom“.


Zabezpečujeme ochranu pred požiarmi (OPP) a služby Technika požiarnej ochrany (TPO) vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Možnosť je využiť zmluvné zabezpečenie, paušálne služby alebo jednorazové vypracovanie potrebnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou, ktorá určuje túto povinnosť všetkým podnikateľským subjektom zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť musí byť zabezpečená len odborne spôsobilou osobou Technikom požiarnej ochrany (TPO)

AUDIT PO

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE OPP

PREDAJ HASIACEJ TECHNIKY

SERVIS A KONTROLA

HASIACEJ TECHNIKY